5321
பொருட்பெரு மறைகள் அனந்தம்ஆ கமங்கள் 

புகலும்ஓர் அனந்தம்மேற் போந்த 
தெருட்பெரு வெளிமட் டளவிலாக் காலம் 

தேடியும் காண்கிலாச் சிவமே 
மருட்பெரும் பகைதீர்த் தென்னைஆட் கொண்ட 

வள்ளலே தௌ;ளிய அமுதே 
அருட்பெருஞ் சோதி அம்பலத் தரசே 

அம்மையே அப்பனே அபயம்   
5322
பொருட்பெருஞ் சுடர்செய் கலாந்தயோ காந்தம் 

புகன்றபோ தாந்த நாதாந்தம் 
தெருட்பெரு வேதாந் தம்திகழ் சித்தாந் 

தத்தினும் தித்திக்கும் தேனே 
மருட்பெரு இருளைத் தீர்த்தெனை வளர்க்கும் 

மாபெருங் கருணையா ரமுதே 
அருட்பெருஞ் சோதி அம்பலத் தரசே 

அம்மையே அப்பனே அபயம்   
 அருட்பெருஞ்சோதி அபயம்

நேரிசை வெண்பா   
5323
அருட்பெருஞ் சோதி அபயம் அபயம் 
அருட்பெருஞ் சோதி அபயம் - அருட்பெருஞ் 
சோதி அபயம்சிற் சோதி அபயம்பொற் 
சோதி அபயம் துணை   
5324
துணைவா அபயம் துயர்அகல என்பால் 
அணைவா அபயம் அபயம் - பணைவாய் 
வடலா அபயம் வரதா அபயம் 
நடநாய காஅபயம் நான்   
5325
நானாகித் தானாய் நடித்தருள்கின் றாய்அபயம் 
தேனாய் இனிக்கும் சிவஅபயம் - வானாடு 
மெய்யா அபயம் விமலா அபயமென்றன் 
ஐயா அபயமப யம்