5466
ஏட்டைத் தவிர்த்தென் எண்ணமெலாம் 

எய்த ஒளிதந் தியான்வனைந்த 
பாட்டைப் புனைந்து பரிசளித்த 

பரம ஞானப் பதிக்கொடியே 
தேட்டைத் தனிப்பேர் அருட்செங்கோல் 

செலுத்தும் சுத்த சன்மார்க்கக் 
கோட்டைக் கொடியே ஆனந்தக் 

கொடியே அடியேற் கருளுகவே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 இன்பத் திறன் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5467
உலகுபுகழ் திருவமுதம் திருச்சிற்றம் பலத்தே 

உடையவர்இன் றுதவினர்நான் உண்டுகுறை தீர்ந்தேன் 
இலகுசிவ போகவடி வாகிமகிழ் கின்றேன் 

இளைப்பறியேன் தவிப்பறியேன் இடர்செய்பசி அறியேன் 
விலகல்இலாத் திருவனையீர் நீவிர்எலாம் பொசித்தே 

விரைந்துவம்மின் அம்பலத்தே விளங்குதிருக் கூத்தின் 
அலகறியாத் திறம்பாடி ஆடுதும்நாம் இதுவே 

அருள்அடையும் நெறிஎனவே தாகமம்ஆர்ப் பனவே   
5468
மாதவத்தால் நான்பெற்ற வானமுதே எனது 

வாழ்வேஎன் கண்ணமர்ந்த மணியேஎன் மகிழ்வே 
போதவத்தால் கழித்தேனை வலிந்துகலந் தாண்ட 

பொன்னேபொன் னம்பலத்தே புனிதநடத் தரசே 
தீதவத்தைப் பிறப்பிதுவே சிவமாகும் பிறப்பாச் 

செய்வித்தென் அவத்தையெலாம் தீர்த்தபெரும் பொருளே 
பூதலத்தே அடிச்சிறியேன் நினதுதிரு வடிக்கே 

புகழ்மாலை சூட்டுகின்றேன் புனைந்துகலந் தருளே   
5469
அளந்திடுவே தாகமத்தின் அடியும்நடு முடியும் 

அப்புறமும் அப்பாலும் அதன்மேலும் விளங்கி 
வளர்ந்திடுசிற் றம்பலத்தே வயங்கியபே ரொளியே 

மாற்றறியாப் பொன்னேஎன் மன்னேகண் மணியே 
தளர்ந்தஎனை அக்கணத்தே தளர்வொழித்தா னந்தம் 

தந்தபெருந் தகையேஎன் தனித்ததனித் துணைவா 
உளந்தருசம் மதமான பணிஇட்டாய் எனக்கே 

உன்பணியே பணியல்லால் என்பணிவே றிலையே   
5470
நாடுகலந் தாள்கின்றோர் எல்லாரும் வியப்ப 

நண்ணிஎனை மாலைஇட்ட நாயகனே நாட்டில் 
ஈடுகரைந் திடற்கரிதாம் திருச்சிற்றம் பலத்தே 

இன்பநடம் புரிகின்ற இறையவனே எனைநீ 
பாடுகஎன் னோடுகலந் தாடுகஎன் றெனக்கே 

பணிஇட்டாய் நான்செய்பெரும் பாக்கியம்என் றுவந்தேன் 
கோடுதவ றாதுனைநான் பாடுதற்கிங் கேற்ற 

குணப்பொருளும் இலக்கியமும் கொடுத்துமகிழ்ந் தருளே