5476
என்இயலே யான்அறியேன் இவ்வுலகின் இயல்ஓர் 

எள்அளவும் தான்அறியேன் எல்லாமும் உடையோய் 
நின்இயலை அறிவேனோ அறிந்தவனே போல 

நிகழ்த்துகின்றேன் பிள்ளைஎன நிலைப்பெயர்பெற் றிருந்தேன் 
தன்இயலாம் தனிஞான சபைத்தலைமைப் பதியே 

சத்தியனே நித்தியனே தயாநிதியே உலகம் 
பின்இயல்மா னிடப்பிள்ளை பேச்சினும்ஓர் பறவைப் 

பிறப்பின்உறும் கிளிப்பிள்ளைப் பேச்சுவக்கின் றதுவே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 உற்ற துரைத்தல் 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5477
துனிநாள் அனைத்தும் தொலைத்துவிட்டேன் 

தூக்கம் தவிர்த்தேன் சுகம்பலிக்கும் 
கனிநாள் இதுவே என்றறிந்தேன் 

கருத்து மலர்ந்தேன் களிப்புற்றேன் 
தனிநா யகனே கனகசபைத் 

தலைவா ஞான சபாபதியே 
இனிநான் இறையும் கலக்கமுறேன் 

இளைக்க மாட்டேன் எனக்கருளே   
5478
அருளும் பொருளும் யான்பெறவே 

அடுத்த தருணம் இதுஎன்றே 
தெருளும் படிநின் அருள்உணர்த்தத் 

தெரிந்தேன் துன்பத் திகைப்பொழிந்தேன் 
மருளும் மனந்தான் என்னுடைய 

வசத்தே நின்று வயங்கியதால் 
இருளும் தொலைந்த தினிச்சிறிதும் 

இளைக்க மாட்டேன் எனக்கருளே   
5479
அருளே உணர்த்த அறிந்துகொண்டேன் 

அடுத்த தருணம் இதுஎன்றே 
இருளே தொலைந்த திடர்அனைத்தும் 

எனைவிட் டகன்றே ஒழிந்தனவால் 
தெருளே சிற்றம் பலத்தாடும் 

சிவமே எல்லாம் செய்யவல்ல 
பொருளே இனிநான் வீண்போது 

போக்க மாட்டேன் கண்டாயே   
5480
கண்டே களிக்கும் பின்பாட்டுக் 

காலை இதுஎன் றருள்உணர்த்தக் 
கொண்டே அறிந்து கொண்டேன்நல் 

குறிகள் பலவுங் கூடுகின்ற 
தொண்டே புரிவார்க் கருளும்அருட் 

சோதிக் கருணைப் பெருமனே 
உண்டேன் அமுதம் உண்கின்றேன் 

உண்பேன் துன்பை ஒழித்தேனே