5561
வட்டிமேல் வட்டிகொள் மார்க்கத்தில் நின்றீர் 

வட்டியை வளர்க்கின்ற மார்க்கத்தை அறியீர் 
பெட்டிமேல் பெட்டிவைத் தாள்கின்றீர் வயிற்றுப் 

பெட்டியை நிரப்பிக்கொண் டொட்டியுள் இருந்தீர் 
பட்டினி கிடப்பாரைப் பார்க்கவும் நேரீர் 

பழங்கஞ்சி ஆயினும் வழங்கவும் நினையீர் 
எட்டிபோல் வாழ்கின்றீர் கொட்டிபோல் கிளைத்தீர் 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே   
5562
வன்சொல்லின் அல்லது வாய்திறப் பறியீர் 

வாய்மையும் தூய்மையும் காய்மையில் வளர்ந்தீர் 
முன்சொல்லும் ஆறொன்று பின்சொல்வ தொன்றாய் 

மூட்டுகின் றீர்வினை மூட்டையைக் கட்டி 
மன்சொல்லும் மார்க்கத்தை மறந்துதுன் மார்க்க 

வழிநடக் கின்றீர்அம் மரணத்தீர்ப் புக்கே 
என்சொல்ல இருக்கின்றீர் பின்சொல்வ தறியீர் 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே   
5563
துன்மார்க்க நடையிடைத் தூங்குகின் றீரே 

தூக்கத்தை விடுகின்ற துணைஒன்றும் கருதீர் 
சன்மார்க்க சங்கத்தைச் சார்ந்திட விழையீர் 

சாவையும் பிறப்பையும் தவிர்ந்திட விரும்பீர் 
பன்மார்க்கம் செல்கின்ற படிற்றுளம் அடக்கீர் 

பசித்தவர் தம்முகம் பார்த்துண வளியீர் 
என்மார்க்கம் எச்சுகம் யாதுநும் வாழ்க்கை 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே   
5564
பொய்கட்டிக் கொண்டுநீர் வாழ்கின்றீர் இங்கே 

புலைகட்டிக் கொண்டஇப் பொய்யுடல் வீழ்ந்தால் 
செய்கட்டி வாழ்கின்ற செருக்கற்று நரகில் 

சிறுபுழு ஆகித் திகைத்திடல் அறியீர் 
கைகட்டி வாய்பொத்தி நிற்பாரைக் கண்டே 

கைகொட்டிச் சிரிக்கின்றீர் கருணைஒன் றில்லீர் 
எய்கட்டி இடைமொய்க்கும் ஈயினும் சிறியீர் 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே   
5565
பண்ணாத தீமைகள் பண்ணுகின் றீரே 

பகராத வன்மொழி பகருகின் றீரே 
நண்ணாத தீயினம் நண்ணுகின் றீரே 

நடவாத நடத்தைகள் நடக்கவந் தீரே 
கண்ணாகக் காக்கின்ற கருத்தனை நினைந்தே 

கண்ணார நீர்விட்டுக் கருதறி யீரே 
எண்ணாத தெண்ணவும் நேரும்ஓர் காலம் 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 புனித குலம் பெறுமாறு புகலல் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்