5566
சாதியிலே மதங்களிலே சமயநெறி களிலே 

சாத்திரச்சந் தடிகளிலே கோத்திரச்சண் டையிலே 
ஆதியிலே அபிமானித் தலைகின்ற உலகீர் 

அலைந்தலைந்து வீணேநீர் அழிதல்அழ கலவே 
நீதியிலே சன்மார்க்க நிலைதனிலே நிறுத்த 

நிருத்தமிடும் தனித்தலைவர் ஒருத்தர்அவர் தாமே 
வீதியிலே அருட்சோதி விளையாடல் புரிய 

மேவுகின்ற தருணம்இது கூவுகின்றேன் உமையே   
5567
காடுவெட்டி நிலந்திருத்திக் காட்டெருவும் போட்டுக் 

கரும்பைவிட்டுக் கடுவிரைத்துக் களிக்கின்ற உலகீர் 
கூடுவிட்டுப் போயினபின் எதுபுரிவீர் எங்கே 

குடியிருப்பீர் ஐயோநீர் குறித்தறியீர் இங்கே 
பாடுபட்டீர்() பயன்அறியீர் பாழ்க்கிறைத்துக் கழித்தீர் 

பட்டதெலாம் போதும்இது பரமர்வரு தருணம் 
ஈடுகட்டி வருவீரேல் இன்பம்மிகப் பெறுவீர் 

எண்மைஉரைத் தேன்அலன்நான் உண்மையுரைத் தேனே   
 () பாடுபட்டுப் - ச மு க பதிப்பு   
5568
ஆற்றுவெள்ளம் வருவதன்முன் அணைபோட அறியீர் 

அகங்காரப் பேய்பிடித்தீர் ஆடுதற்கே அறிவீர் 
கூற்றுவருங் கால்அதனுக் கெதுபுரிவீர் ஐயோ 

கூற்றுதைத்த சேவடியைப் போற்றவிரும் பீரே 
வேற்றுரைத்து வினைபெருக்கி மெலிகின்ற உலகீர் 

வீணுலகக் கொடுவழக்கை விட்டுவிட்டு வம்மின் 
சாற்றுவக்க எனதுதனித் தந்தைவரு கின்ற 

தருணம்இது சத்தியஞ்சிற் சத்தியைச்சார் வதற்கே   
5569
பொய்விளக்கப் புகுகின்றீர் போதுகழிக் கின்றீர் 

புலைகொலைகள் புரிகின்றீர் கலகலஎன் கின்றீர் 
கைவிளக்குப் பிடித்தொருபாழ்ங் கிணற்றில்விழு கின்ற 

களியர்எனக் களிக்கின்றீர் கருத்திருந்தும் கருதீர் 
ஐவிளக்கு மூப்புமர ணாதிகளை நினைத்தால் 

அடிவயிற்றை முறுக்காதோ கொடியமுயற் றுலகீர் 
மெய்விளக்க எனதுதந்தை வருகின்ற தருணம் 

மேவியதீண் டடைவீரேல் ஆவிபெறு வீரே   
5570
எய்வகைசார் மதங்களிலே பொய்வகைச்சாத் திரங்கள் 

எடுத்துரைத்தே எமதுதெய்வம் எமதுதெய்வம் என்று 
கைவகையே கதறுகின்றீர் தெய்வம்ஒன்றென் றறியீர் 

கரிபிடித்துக் கலகமிட்ட பெரியரினும் பெரியீர் 
ஐவகைய பூதவுடம் பழிந்திடில்என் புரிவீர் 

அழியுடம்பை அழியாமை ஆக்கும்வகை அறியீர் 
உய்வகைஎன் தனித்தந்தை வருகின்ற தருணம் 

உற்றதிவண் உற்றிடுவீர் பெற்றிடுவீர் உவப்பே   
 () எவ்வகைசார் - முதற்பதிப்பு, பொ சு பதிப்பு