5606
சோற்றாசை யொடுகாமச் சேற்றாசைப் 

படுவாரைத் துணிந்து கொல்லக் 
கூற்றாசைப் படும்எனநான் கூறுகின்ற 

துண்மையினில் கொண்டு நீவீர் 
நேற்றாசைப் பட்டவருக் கின்றருள்வார் 

போலும்அன்றி நினைத்த வாங்கே 
பேற்றாசைக் கருள்புரியும் ஞானசபா 

பதிப்புகழைப் பேசு வீரே   
5607
தொண்டாளப் பணந்தேடுந் துறையாள 

உலகாளச் சூழ்ந்த காமப் 
பெண்டாளத் திரிகின்ற பேய்மனத்தீர் 

நும்முயிரைப் பிடிக்க நாளைச் 
சண்டாளக் கூற்றுவரில் என்புகல்வீர் 

ஞானசபைத் தலைவன் உம்மைக் 
கொண்டாளக் கருதுமினோ ஆண்டபின்னர் 

இவ்வுலகில் குலாவு வீரே   
5608
பிறந்தவரை நீராட்டிப் பெருகவளர்த் 

திடுகின்றீர் பேய ரேநீர் 
இறந்தவரைச் சுடுகின்றீர் எவ்வணஞ்சம் 

மதித்தீரோ இரவில் தூங்கி 
மறந்தவரைத் தீமூட்ட வல்லீரால் 

நும்மனத்தை வயிரம் ஆன 
சிறந்தவரை எனப்புகழச் செய்துகொண்டீர் 

ஏன்பிறந்து திரிகின் றீரே   
5609
அணங்கெழுபே ரோசையொடும் பறையோசை 

பொங்கக்கோ ரணிகொண் டந்தோ 
பிணங்கழுவி எடுத்துப்போய்ச் சுடுகின்றீர் 

இனிச்சாகும் பிணங்க ளேநீர் 
கணங்கழுகுண் டாலும்ஒரு பயனுண்டே 

என்னபயன் கண்டீர் சுட்டே 
எணங்கெழுசாம் பலைக்கண்டீர் அதுபுன்செய் 

எருவுக்கும் இயலா தன்றே   
5610
குணம்புதைக்க உயிரடக்கம் கொண்டதுசுட் 

டால்அதுதான் கொலையாம் என்றே 
வணம்புதைக்க வேண்டும்என வாய்தடிக்கச் 

சொல்கின்றேன் வார்த்தை கேட்டும் 
பிணம்புதைக்கச் சம்மதியீர் பணம்புதைக்கச் 

சம்மதிக்கும் பேய ரேநீர் 
எணம்புதைக்கத் துயில்வார்நும் பாற்றுயிலற் 

கஞ்சுவரே இழுதை யீரே