5621
செத்தவர்கள் எல்லாம் திரும்ப எழுந்துவரச் 
சித்தம்வைத்துச் செய்கின்ற சித்தியனே - சுத்தசிவ 
சன்மார்க்க சங்கத் தலைவனே நிற்போற்றும் 
என்மார்க்கம் நின்மார்க்க மே   
5622
நல்லாரும் என்னை நயந்தாரும் நன்மைசொல 
வல்லாரும் என்னை வளர்த்தாரும் - எல்லாரும் 
நீஎன் றிருக்கின்றேன் நின்மலனே நீபெற்ற 
சேய்என் றிருக்கின்றேன் சேர்ந்து   
5623
ஆடஎடுத் தான்என் றறைகின்றீர் என்தலைமேல் 
சூடஎடுத் தான்என்று சொல்கின்றேன் - நாடறிய 
இவ்வழக்கை யார்பால் இசைத்தறுத்துக் கொள்கிற்பாம் 
கவ்வைஅற்ற அம்பலத்தான் கால்   
5624
நோவாது நோன்பெனைப்போல் நோற்றவரும் எஞ்ஞான்றும் 
சாவா வரம்எனைப்போல் சார்ந்தவரும் - தேவாநின் 
பேரருளை என்போலப் பெற்றவரும் எவ்வுலகில் 
யார்உளர்நீ சற்றே அறை   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 திருவடிப் பெருமை 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5625
திருவாளர் கனகசபைத் திருநடஞ்செய் தருள்வார் 

தேவர்சிகா மணிஎனக்குத் திருமாலை கொடுத்தார் 
உருவாளர் அருவாகி ஒளியாகி வெளியாய் 

ஓங்குகின்றார் என்னுடைய உயிர்த்துணைவர் அவர்தம் 
பெருவாய்மைத் திறம்சிறிதும் பேசமுடி யாதே 

பேசுவதார் மறைகள்எலாம் கூசுகின்ற என்றால் 
துருவாமல் இங்கெனக்குக் கிடைத்ததைஎன் சொல்வேன் 

சொல்அளவல் லாதசுகம் தோன்றுவதென் தோழி