5686
கனகமா மன்றில் நடம்புரி பதங்கள் 

கண்டனன் கண்டனன் என்றாள் 
அனகசிற் சபையில் ஒருபெரும் பதிஎன் 

அன்பிலே கலந்தனன் என்றாள் 
தினகர சோமாக் கினிஎலாம் எனக்கே 

செயல்செயத் தந்தனன் என்றாள் 
தனகரத் தெனைத்தான் தழுவினான் என்றாள் 

தவத்தினால் பெற்றநம் தனியே   
5687
கொடிப்பெரு மணிப்பொற் கோயில்என் உளமாக் 

கொண்டுவந் தமர்ந்தனன் என்றாள் 
கடிப்புது மலர்ப்பூங் கண்ணிவேய்ந் தெனைத்தான் 

கடிமணம் புரிந்தனன் என்றாள் 
ஒடிப்பற எல்லாம் வல்லதோர் சித்தாம் 

ஒளிஎனக் களித்தனன் என்றாள் 
இடிப்பொடு நொடித்தீர் காண்மினோ என்றாள் 

என்தவத் தியன்றமெல் லியலே   
5688
வாழிமா மணிமன் றிறைவனே எனக்கு 

மாலைவந் தணிந்தனன் என்றாள் 
ஊழிதோ றூழி உலவினும் அழியா 

உடம்பெனக் களித்தனன் என்றாள் 
ஆழிசூழ் உலகோ டண்டங்கள் அனைத்தும் 

அளிக்கஎன் றருளினான் என்றாள் 
ஏழியன் மாட மிசையுற வைத்தான் 

என்றனள் எனதுமெல் லியலே   
5689
ஏலுநன் மணிமா மன்றருட் சோதி 

என்னுளத் தமர்ந்தனன் என்றாள் 
பாலும்இன் சுவையும் போன்றென தாவி 

பற்றினன் கலந்தனன் என்றாள் 
சாலும்எவ் வுலகும் தழைக்கஎன் தனக்கே 

சத்தியை அளித்தனன் என்றாள் 
மேலும்எக் காலும் அழிவிலேன் என்றாள் 

மிகுகளிப் புற்றனள் வியந்தே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 தோழிக் குரிமை கிளத்தல் 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5690
நயந்தநட நாயகர்உன் நாயகரே எனினும் 

நாடியமந் திரங்கள்சில கூடிஉரை யிடவே 
வியந்துமற்றைத் தேவர்எலாம் வரவும்அவர் நேயம் 

விரும்பாதே இருப்பதென்நீ என்கின்றாய் தோழி 
வயந்தரும்இந் திரர்பிரமர் நாரணர்கா ரணர்கள் 

மற்றையர்கள் மற்றையர்கள் மற்றையர்கள் எவர்க்கும் 
பயந்தகுடி அல்லடிநான் திருச்சிற்றம் பலத்தே 

பதிநடஞ்செய் அடிப்பணிக்கே பதித்தகுடி அறியே