5711
ஆர்அறிவார் எல்லாம்செய் வல்லவர்என் உள்ளே 

அறிவித்த உண்மையைமால் அயன்முதலோர் அறியார் 
பார்அறியா தயல்வேறு பகர்வதுகேட் டொருநீ 

பையுளொடும் ஐயமுறேல் காலைஇது கண்டாய் 
நேர்உறநீ விரைந்துவிரைந் தணிபெறமா ளிகையை 

நீடஅலங் கரிப்பாய்உள் நேயமொடு களித்தே 
தாரகமிங் கெனக்கான நடத்திறைவர் ஆணை 

சத்தியம்சத் தியம்மாதே சத்தியம்சத் தியமே   
5712
ஐயர்எனக் குள்ளிருந்திங் கறிவித்த வரத்தை 

யார்அறிவார் நான்அறிவேன் அவர்அறிவார் அல்லால் 
பொய்உலகர் அறிவாரோ புல்லறிவால் பலவே 

புகல்கின்றார் அதுகேட்டுப் புந்திமயக் கடையேல் 
மெய்யர்எனை ஆளுடையார் வருகின்ற தருணம் 

மேவியது மாளிகையை அலங்கரிப்பாய் விரைந்தே 
தையல்ஒரு பாலுடைய நடத்திறைவர் ஆணை 

சத்தியம்சத் தியம்மாதே சத்தியம்சத் தியமே   
5713
உடையவர்என் உளத்திருந்தே உணர்வித்த வரத்தை 

உலகவர்கள் அறியார்கள் ஆதலினால் பலவே 
இடைபுகல்கின் றார்அதுகேட் டையமுறேல் இங்கே 

இரவுவிடிந் ததுகாலை எய்தியதால் இனியே 
அடைவுறநம் தனித்தலைவர் தடையறவந் தருள்வர் 

அணிபெறமா ளிகையைவிரைந் தலங்கரித்து மகிழ்க 
சடையசையப் பொதுநடஞ்செய் இறைவர்திரு வார்த்தை 

சத்தியம்சத் தியம்மாதே சத்தியம்சத் தியமே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 அனுபவ மாலை 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5714
அம்பலத்தே திருநடஞ்செய் அடிமலர்என் முடிமேல் 

அணிந்துகொண்டேன் அன்பொடும்என் ஆருயிர்க்கும் அணிந்தேன் 
எம்பரத்தே மணக்கும்அந்த மலர்மணத்தைத் தோழி 

என்உரைப்பேன் உரைக்கஎன்றால் என்னளவன் றதுவே 
வம்பிசைத்தேன் அன்றடிநீ என்அருகே இருந்துன் 

மணிநாசி அடைப்பதனைத் திறந்துமுகந் தறிகாண் 
நம்புறுபார் முதல்நாத வரையுளநாட் டவரும் 

நன்குமுகந் தனர்வியந்தார் நன்மணம்ஈ தெனவே   
5715
கண்உறங்கேன் உறங்கினும்என் கணவரொடு கலக்கும் 

கனவேகண் டுளமகிழ்வேன் கனவொன்றோ நனவும் 
எண்அடங்காப் பெருஞ்ஸோதி என்இறைவர் எனையே 

இணைந்திரவு பகல்காணா தின்புறச்செய் கின்றார் 
மண்உறங்கும் மலைஉறங்கும் வளைகடலும் உறங்கும் 

மற்றுளஎல் லாம்உறங்கும் மாநிலத்தே நமது 
பெண்உறங்காள் எனத்தாயர் பேசிமகிழ் கின்றார் 

பெண்கள்எலாம் கூசுகின்றார் பெருந்தவஞ்செய் கிலரே