5716
எல்லாஞ்செய் வல்லதுரை என்னைமணம் புரிந்தார் 

எவ்வுலகில் யார்எனக்கிங் கீடுரைநீ தோழீ 
நல்லாய்மீக் கோளுடையார் இந்திரர்மா முனிவர் 

நான்முகர்நா ரணர்எல்லாம் வான்முகராய் நின்றே 
பல்லாரில் இவள்புரிந்த பெருந்தவத்தை நம்மால் 

பகர்வரிதென் கின்றார்சிற் பதியில்நடம் புரியும் 
வல்லானை மணந்திடவும் பெற்றனள்இங் கிவளே 

வல்லாள்என் றுரைக்கின்றார் நல்லார்கள் பலரே   
5717
இச்சைஎலாம் வல்லதுரை என்னைமணம் புரிந்தார் 

யான்செய்தவம் யார்செய்தார் இதுகேள்என் தோழி 
எச்சமயத் தேவரையும் சிற்றுரும்பென் றேனும் 

எண்ணுவனோ புண்ணியரை எண்ணுமனத் தாலே 
பிச்சிஎன நினைத்தாலும் நினையடிநீ அவரைப் 

பிரிவேனோ பிரிவென்று பேசுகினும் தரியேன் 
விச்சைநடம் கண்டேன்நான் நடங்கண்டால் பேயும் 

விடத்துணியா தென்பர்கள்என் விளைவுரைப்ப தென்னே  
5718
வஞ்சமிலாத் தலைவருக்கே மாலைமகிழ்ந் தணிந்தேன் 

மறைகளுடன் ஆகமங்கள் வகுத்துவகுத் துரைக்கும் 
எஞ்சலுறா வாழ்வனைத்தும் என்னுடைய வாழ்வே 

எற்றோநான் புரிந்ததவம் சற்றேநீ உரையாய் 
அஞ்சுமுகம் காட்டியஎன் தாயர்எலாம் எனக்கே 

ஆறுமுகம் காட்டிமிக வீறுபடைக் கின்றார் 
பஞ்சடிப்பா வையர்எல்லாம் விஞ்சடிப்பால் இருந்தே 

பரவுகின்றார் தோழிஎன்றன் உறவுமிக விழைந்தே   
5719
அன்னம்உண அழைக்கின்றாய் தோழிஇங்கே நான்தான் 

அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அண்ணல்அடி மலர்த்தேன் 
உன்னைநினைத் துண்டேன்என் உள்ளகத்தே வாழும் 

ஒருதலைமைப் பெருந்தலைவ ருடையஅருட் புகழாம் 
இன்னமுதில் என்னுடைஅன் பென்னும்நறுங் கனியின் 

இரதமும்என் தனிக்கணவர் உருக்காட்சி எனும்ஓர் 
கன்னல்உளே தனித்தெடுத்த தேம்பாகும் கலந்தே 

களித்துண்டேன் பசிசிறிதும் கண்டிலன்உள் ளகத்தே   
5720
பொதுநடஞ்செய் துரைமுகத்தே தளதளஎன் றொளிரும் 

புன்னகையே ஒருகோடிப் பொன்பெறும்என் றுரைப்பார் 
இதுவரையோ பலகோடி என்னினும்ஓர் அளவோ 

எண்இறந்த அண்டவகை எத்தனைகோ டிகளும் 
சதுமறைசொல் அண்டவகை தனித்தனியே நடத்தும் 

சத்தர்களும் சத்திகளும் சற்றேனும் பெறுமோ 
துதிபெறும்அத் திருவாளர் புன்னகையை நினைக்குந் 

தோறும்மனம் ஊறுகின்ற சுகஅமுதம் பெறுமே