5746
இவ்வுலகில் எனைப்போல்வார் ஓர்அனந்தம் கோடி 

என்னில்உயர்ந் திருக்கின்றார் எத்தனையோ கோடி 
அவ்வுலகில் சிறந்துநின்றார் அளவிறந்த கோடி 

அத்தனைபேர் களும்அந்தோ நித்தம்வருந் திடவும் 
எவ்வுலகும் உணர்வரிய திருச்சிற்றம் பலத்தே 

இனிதமர்ந்த தலைவர்இங்கே என்னைமணம் புரிந்தார் 
நவ்விவிழி மடமாதே கீழ்மேல்என் பதுதான் 

நாதர்திரு அருட்சோதி நாடுவதொன் றிலையே   
5747
திருவாளர் பொற்சபையில் திருநடஞ்செய் தருள்வார் 

சிற்சபையார் என்தனக்குத் திருமாலை கொடுத்தார் 
உருவாளர் அருவாகி ஒளியாகி வெளியாய் 

ஓங்குகின்றார் என்னுடைய உயிர்த்துணைவர் அவர்தம் 
பெருவாய்மைத் திருவருளே பெருவாழ்வென் றுணர்ந்தோர் 

பேசியமெய் வாசகத்தின் பெருமையைஇன் றுணர்ந்தேன் 
துருவாத எனக்கிங்கே அருள்நினைக்கும் தோறும் 

சொல்லளவல் லாதசுகம் தோன்றுவதென் தோழி   
5748
அருளாளர் பொற்பொதுவில் ஆனந்த நடஞ்செய் 

ஆனந்த வண்ணர்எனை ஆளுடையார் நான்தான் 
தெருளாத பருவத்தே தெருட்டிமணம் புரிந்த 

திருவாளர் அவர்பெருமைத் திறத்தைஎவர் புகல்வார் 
மருளாத ஆகமங்கள் மாமறைகள் எல்லாம் 
மருண்டனவேல் என்னடிநம் மனவாக்கின் அளவோ 
இருளாமை என்றுறுமோ அன்றுசிறி துரைப்பாம் 

என்னவும்நாண் ஈர்ப்பதிதற் கென்புரிவேன் தோழி   
5749
செம்பவளத் திருமலையோ மாணிக்க விளக்கோ 

தெய்வமர கதத்திரளோ செழுநீலப் பொருப்போ 
பம்புமணி ஒளியோநற் பசும்பொன்னின் சுடரோ 

படிகவண்ணப் பெருங்காட்சி தானோஎன் றுணர்ந்தே 
எம்பரமன் றெம்பெருமான் புறவண்ணம் யாதோ 

என்பாரேல் அகவண்ணம் யார்உரைக்க வல்லார் 
தம்பரமென் றென்னைஅன்று மணம்புரிந்தார் ஞான 

சபைத்தலைவர் அவர்வண்ணம் சாற்றுவதென் தோழி   
5750
தேவர்களோ முனிவர்களோ சிறந்தமுத்தர் தாமோ 

தேர்ந்தசிவ யோகிகளோ செம்பொருள் கண்டோ ரோ 
மூவர்களோ ஐவர்களோ முதற்பரையோ பரமோ 

முன்னியஎன் தனித்தலைவர் தம்இயலை உணர்ந்தார் 
யாவர்களும் அல்லஎன்றால் யான்உணர்ந்து மொழிதற் 

கமையுமோ ஒருசிறிதும் அமையாது கண்டாய் 
ஆவலொடும் அன்பர்தொழச் சிற்சபையில் நடிப்பார் 

அவர்பெருமை அவர்அறிவர் அவரும்அறிந் திலரே