5791
அருளுடையார் எனையுடையார் அம்பலத்தே நடிக்கும் 

அழகர்எலாம் வல்லவர்தாம் அணைந்தருளும் காலம் 
இருளுடைய இரவகத்தே எய்தாது கண்டாய் 

எதனால்என் றெண்ணுதியேல் இயம்புவன்கேள் மடவாய் 
தெருளுடைஎன் தனித்தலைவர் திருமேனிச் சோதி 

செப்புறுபார் முதல்நாத பரியந்தம் கடந்தே 
அருளுறும்ஓர் பரநாத வெளிகடந்தப் பாலும் 

அப்பாலும் விளங்குமடி அகம்புறத்தும் நிறைந்தே   
5792
அம்மாநான் சொன்மாலை தொடுக்கின்றேன் நீதான் 

ஆர்க்கணிய என்கின்றாய் அறியாயோ தோழி 
இம்மாலை அம்பலத்தே எம்மானுக் கன்றி 

யார்க்கணிவேன் இதைஅணிவார் யாண்டைஉளார் புகல்நீ 
செம்மாப்பில் உரைத்தனைஇச் சிறுமொழிஎன் செவிக்கே 

தீநுழைந்தால் போன்றதுநின் சிந்தையும்நின் நாவும் 
பன்மாலைத் தத்துவத்தால் அன்றிரும்பொன் றாலே 

படைத்ததுனைப் பழக்கத்தால் பொறுத்தனன்என் றறியே   
5793
நாடுகின்ற பலகோடி அண்டபகிர் அண்ட 

நாட்டார்கள் யாவரும்அந் நாட்டாண்மை வேண்டி 
நீடுகின்ற தேவர்என்றும் மூர்த்திகள்தாம் என்றும் 

நித்தியர்கள் என்றும்அங்கே நிலைத்ததெலாம் மன்றில் 
ஆடுகின்ற திருவடிக்கே தங்கள்தங்கள் தரத்துக் 

கானவகை சொல்மாலை அணிந்ததனால் அன்றோ 
பாடுகின்ற என்னுடைய பாட்டெல்லாம் பொன்னம் 

பலப்பாட்டே திருச்சிற்றம் பலப்பாட்டே தோழி   
5794
தொடுக்கின்றேன் மாலைஇது மணிமன்றில் நடிக்கும் 

துரைஅவர்க்கே அவருடைய தூக்கியகால் மலர்க்கே 
அடுக்கின்றோர்க் கருள்அளிக்கும் ஊன்றியசே வடிக்கே 

அவ்வடிகள் அணிந்ததிரு அலங்காரக் கழற்கே 
கொடுக்கின்றேன் மற்றவர்க்குக் கொடுப்பேனோ அவர்தாம் 

குறித்திதனை வாங்குவரோ அணிதரம்தாம் உளரோ 
எடுக்கின்றேன் கையில்மழுச் சிற்சபைபொற் சபைவாழ் 

இறைவர்அலால் என்மாலைக் கிறைவர்இலை எனவே   
5795
நான்தொடுக்கும் மாலைஇது பூமாலை எனவே 

நாட்டார்கள் முடிமேலே நாட்டார்கள் கண்டாய் 
வான்தொடுக்கும் மறைதொடுக்கும் ஆகமங்கள் தொடுக்கும் 

மற்றவையை அணிவார்கள் மதத்துரிமை யாலே 
தான்தொடுத்த மாலைஎலாம் பரத்தையர்தோள் மாலை 

தனித்திடும்என் மாலைஅருட் சபைநடுவே நடிக்கும் 
ஊன்றெடுத்த மலர்கள்அன்றி வேறுகுறி யாதே 

ஓங்குவதா தலில்அவைக்கே உரித்தாகும் தோழி