5811
புறப்புணர்ச்சி என்கணவர் புரிந்ததரு ணந்தான் 

புத்தமுதம் நான்உண்டு பூரித்த தருணம் 
சிறப்புணர்ச்சி மயமாகி அகப்புணர்ச்சி அவர்தாம் 

செய்ததரு ணச்சுகத்தைச் செப்புவதெப் படியோ 
பிறப்புணர்ச்சி விடயமிலை சுத்தசிவா னந்தப் 

பெரும்போகப் பெருஞ்சுகந்தான் பெருகிஎங்கும் நிறைந்தே 
மறப்புணர்ச்சி இல்லாதே நான்அதுவாய் அதுஎன் 

மயமாய்ச்சின் மயமாய்த்தன் மயமான நிலையே   
5812
தாயினும்பே ரருளுடையார் என்னுயிரில் கலந்த 

தனித்தலைவர் நான்செய்பெருந் தவத்தாலே கிடைத்தார் 
வாயினும்ஓர் மனத்தினும்மா மதியினும்எத் திறத்தும் 

மதித்தளத்தற் கருந்துரிய மன்றில்நடம் புரிவார் 
ஆயினும்என் அளவின்மிக எளியர்என என்னை 

அகம்புணர்ந்தார் புறம்புணர்ந்தார் புறப்புணர்ச்சித் தருணம் 
தூயஒளி பெற்றழியா தோங்குவடி வானேன் 

சுகமயமாம் அகப்புணர்ச்சி சொல்லுவதெப் படியோ   
5813
அறியாத பருவத்தே என்னைவலிந் தழைத்தே 

ஆடல்செயும் திருவடிக்கே பாடல்செயப் பணித்தார் 
செறியாத மனச்சிறியேன் செய்தபிழை எல்லாம் 

திருவிளையாட் டெனக்கொண்டே திருமாலை அணிந்தார் 
பிறியாமல் என்னுயிரில் கலந்துகலந் தினிக்கும் 

பெருந்தலைவர் நடராயர் எனைப்புணர்ந்தார் அருளாம் 
அறிவாளர் புறப்புணர்ச்சி எனைஅழியா தோங்க 

அருளியதீண் டகப்புணர்ச்சி அளவுரைக்க லாமே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 சத்திய வார்த்தை () 

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5814
சிவம்எ னும்பெயர்க் கிலக்கியம் ஆகிஎச் செயலும்தன் சமுகத்தே 
நவநி றைந்தபேர் இறைவர்கள் இயற்றிட ஞானமா மணிமன்றில் 
தவநி றைந்தவர் போற்றிட ஆனந்தத் தனிநடம் புரிகின்றான் 
எவன்அ வன்திரு வாணைஈ திசைத்தனன் இனித்துய ரடையேனே   
 () அடிகள் அருளிய தலைப்பு  

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 சத்திய அறிவிப்பு 

எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் 
5815
ஐயன்அருள் வருகின்ற தருணம்இது கண்டீர் 

ஐயமிலை ஐயமிலை ஐயன்அடி ஆணை 
மெய்யன்எனை ஆட்கொண்ட வித்தகன்சிற் சபையில் 

விளங்குகின்ற சித்தன்எலாம் வல்லஒரு விமலன் 
துய்யன்அருட் பெருஞ்சோதி துரியநட நாதன் 

சுகஅமுதன் என்னுடைய துரைஅமர்ந்திங் கிருக்க 
வையமிசைத் திருக்கோயில் அலங்கரிமின் விரைந்தே 

மணியாலும் பொன்னாலும் மலராலும் வியந்தே