Name : 001_sathya_gana_sabai_thaipoosam_2009

Name : 008_sathya_gana_sabai_thaipoosam_night_2009

Name : 014_elephant_near_ganasabai2009

Name : 002_sathya_gana_sabai_thaipoosam_2009

Name : 007_sathya_gana_sabai_thaipoosam_jothi_2009

Name : 011_sathya_gana_sabai_thaipoosam_jothi_2009

Name : 010_sathya_gana_sabai_thaipoosam_jothi_2009

Name : 006_sathya_gana_sabai_thaipoosam_jothi_2009

Name : 005_thaipoosam_shop__statue_2009

Name : 003_sathya_gana_sabai_thaipoosam_2009

Name : 009_sathya_gana_sabai_thaipoosam_anbargal_2009

Name : 004_sathya_gana_sabai_thaipoosam_anbargal_2009