சுத்த சன்மார்க்கத்தில் விபூதி வழங்கல், திருநீறு பூசுதல் கூடாது.


Author :Ramalakshmi Elango- founder


சுத்த சன்மார்க்கத்தில்
விபூதி வழங்கல்,
திருநீறு பூசுதல் கூடாது.
-ஏபிஜெ.அருள்
please visit www.godandgrace.org/magazine.php

Kindly click here to ask your clarification/comments about this article