Vallalar.Net
Vallalar.Net

அகத்தானைப்

பாடல் எண் :3938
அகத்தானைப் புறத்தானை அணுவா னானை 

அணுவினுக்குள் அணுவானை அதனுள் ளானை 
மகத்தானை மகத்தினும்ஓர் மகத்தா னானை 

மாமகத்தாய் இருந்தானை வயங்கா நின்ற 
சகத்தானை அண்டமெலாம் தானா னானைத் 

தனிஅருளாம் பெருங்கருணைத் தாயா னானை 
இகத்தானைப் பரத்தானைப் பொதுவில் ஆடும் 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே