Vallalar.Net
Vallalar.Net

அடியாதென்

பாடல் எண் :4643
அடியாதென் றறிந்துகொளற் கரும்பெரிய நிலையே 

அம்மேஎன் அப்பாஎன் ஐயாஎன் அரசே 
முடியாதென் றறிந்திடற்கு முடியாதென் றுணர்ந்தோர் 

மொழிந்திடவே முடியாது முடிந்ததனி முடிபே 
கடியாத பெருங்கருணைக் கருத்தேஎன் கருத்தில் 

கனிந்துகனிந் தினிக்கின்ற கனியேஎன் களிப்பே 
மடியாத வடிவெனக்கு வழங்கியநல் வரமே 

மணிமன்றில் நடம்புரியும் வாழ்க்கை இயற் பொருளே