Vallalar.Net
Vallalar.Net

அதுவளர்

பாடல் எண் :4251
அதுவளர் அணுவே அணுவளர் அதுவே அதுவணு வளர்தரும் உறவே 
விதுவளர் ஒளியே ஒளிவளர் விதுவே விதுஒளி வளர்தரு செயலே 
மதுவளர் சுவையே சுவைவளர் மதுவே மதுவுறு சுவைவளர் இயலே 
பொதுவளர் வெளியே வெளிவளர் பொதுவே பொதுவெளி வளர்சிவ பதியே