Vallalar.Net
Vallalar.Net

அன்ப

பாடல் எண் :1305
அன்ப தென்பதைக் கனவினும் காணேன் 
ஆடு கின்றனன் அன்பரைப் போல 
வன்ப வத்தையும் மாய்த்திட நினைத்தேன் 
வஞ்ச நெஞ்சினை வசப்படுக் கில்லேன் 
துன்ப வாழ்க்கையில் சுழல்கின்றேன் நின்னைத் 
தொழுது வாழ்த்திநல் சுகம்பெறு வேனே 
ஒன்ப தாகிய உருவுடைப் பெரியோய் 
ஒற்றி ஓங்கிய உத்தமப் பொருளே