Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :3288
அரங்கினிற் படைகொண் டுயிர்க்கொலை புரியும் 

அறக்கடை யவரினுங் கடையேன்
இரங்கில்ஓர் சிறிதும் இரக்கம்உற் றறியேன் 

இயலுறு நாசியுட் கிளைத்த
சிரங்கினிற் கொடியேன் சிவநெறி பிடியேன் 

சிறுநெறிச் சழக்கையே சிலுகுக்
குரங்கெனப் பிடித்தேன் அம்பலக் கூத்தன் 

குறிப்பினுக் கென்கட வேனே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.