Vallalar.Net
Vallalar.Net

அறிந்தானை

பாடல் எண் :3934
அறிந்தானை அறிவறிவுக் கறிவா னானை 

அருட்பெருஞ்சோ தியினானை அடியேன் அன்பில் 
செறிந்தானை எல்லாஞ்செய் வல்ல சித்தாய்ச் 

சிறந்தானைச் சிறுநெறியில் சென்றார் தம்மைப் 
பிறிந்தானை என்னுளத்தில் கலந்து கொண்ட 

பிரியமுள பெருமானைப் பிறவி தன்னை 
எறிந்தானை எனைஎறியா தெடுத்தாண் டானை 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே