Vallalar.Net
Vallalar.Net

அறிவில்

பாடல் எண் :4283
அறிவில் அறிவை அறியும் பொதுவில் 

ஆனந்தத் திருநடம் நான்காணல் வேண்டும் 
செறிவில் அறிவாகிச் செல்வாயோ தோழி 

செல்லாமல் மெய்ந்நெறி வெல்வாயோ தோழி