Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :4365
ஆகம வேதம் அனேக முகங்கொண் 

டருச்சிக்கும் பாதரே வாரீர் 

ஆருயிர் நாதரே வாரீர்  வாரீர்
பாடல் எண் :5245
ஆகம போதகமே யாதர வேதகமே 
ஆமய மோசனமே ஆரமு தாகரமே 
நாக நடோ தயமே நாத புரோதயமே 
ஞான சபாபதியே ஞான சபாபதியே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.