Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :5257
ஆதிநீதி வேதனே ஆடல்நீடு பாதனே 
வாதிஞான போதனே வாழ்கவாழ்க நாதனே   

திருச்சிற்றம்பலம் 
டீயஉம--------------------------------------------------------------------------------

 கண்புருவப் பூட்டு 

தாழிசை

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.