Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஆயாமை

பாடல் எண் :5558
ஆயாமை யாலேநீர் ஆதிஅ னாதி 

ஆகிய சோதியை அறிந்துகொள் கில்லீர் 
மாயாமை பிறவாமை வழியொன்றும் உணரீர் 

மறவாமை நினையாமை வகைசிறி தறியீர் 
காயாமை பழுக்கின்ற கருத்தையும் கருதீர் 

கண்மூடித் திரிகின்றீர் கனிவொடும் இரப்போர்க் 
கீயாமை ஒன்றையே இன்துணை என்பீர் 

எத்துணை கொள்கின்றீர் பித்துல கீரே