Vallalar.Net
Vallalar.Net

இயல்கிளர்

பாடல் எண் :5238
இயல்கிளர் மறையே மறைகிளர் இசையே 

இசைகிளர் துதியே துதிகிளர் இறையே 
செயல்கிளர் அடியே அடிகிளர் முடியே 

திருநட மணியே திருநட மணியே