Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஈன்றவ

பாடல் எண் :1208
ஈன்றவ னேஅன்பர் இன்னுயிர்க் கின்புறும் இன்னமுதம் 
போன்றவ னேசிவ ஞானிகள் உள்ளுறும் புண்ணியனே 
ஆன்றவ னேஎம துள்ளும் புறம்பும் அறிந்துநின்ற 
சான்றவ னேசிவ னேஒற்றி மேவிய சங்கரனே