Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1897
உடையா ரென்பா ருமையொற்றி 

யுடையீர் பணந்தா னுடையீரோ 
நடையா யேற்கின் றீரென்றே 

னங்காய் நின்போ லொருபணத்தைக் 
கடையா ரெனக்கீழ் வைத்தருமை 

காட்டேம் பணிகொள் பணங்கோடி 
யிடையா துடையே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.