Vallalar.Net
Vallalar.Net

உடையென்ன

பாடல் எண் :1474
உடையென்ன ஒண்புலித் தோல்உடை யார்கண் டுவக்குமிள 
நடையன்ன மேமலர்ப் பொன்முத லாம்பெண்கள் நாயகமே 
படையன்ன நீள்விழி மின்னேர் இடைப்பொற் பசுங்கிளியே 
மடைமன்னு நீர்ஒற்றி வாழ்வே வடிவுடை மாணிக்கமே