Vallalar.Net
Vallalar.Net

உண்டனவே

பாடல் எண் :546
உண்டனவே உண்கின்றாய் ஓர்ந்தனவே ஓர்கின்றாய்
கண்டனவே கண்டு களிக்கின்றாய் - கொண்டனவே