Vallalar.Net
Vallalar.Net

எள்ளலாம்

பாடல் எண் :3482
எள்ளலாம் பயத்தால் துயரினால் அடைந்த 

இளைப்பெலாம் இங்குநான் ஆற்றிக்
கொள்ளவே அடுத்தேன் மாயையா திகள்என் 

கூடவே அடுத்ததென் அந்தோ
வள்ளலே எனது வாழ்முதற் பொருளே 

மன்னவா நின்னலால் அறியேன்
உள்ளல்வே றிலைஎன் உடல்பொருள்ஆவி 

உன்னதே என்னதன் றெந்தாய்