Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஏதமுயங்

பாடல் எண் :5162
ஏதமுயங் காதுகயங் காதுமயங் காது 

ஏறிஇறங் காதுஉறங் காதுகறங் காது 
சூதமிணங் காதுபிணங் காதுவணங் காது 

ஸோதிபரஞ் ஸோதிசுயஞ் ஸோதிபெருஞ் ஸோதி