Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஏழுல

பாடல் எண் :5542
ஏழுல கவத்தைவிட் டேறினன் மேனிலை 
ஊழிதோ றூழியும் உயிர்தழைத் தோங்கினன் 
ஆழியான் அயன்முதல் அதிசயித் திடஎனுள் 
வாழிஅ ருட்பெருஞ் சோதியார் மன்னவே