Vallalar.Net
Vallalar.Net

ஒப்புயர்வொன்

பாடல் எண் :4827
ஒப்புயர்வொன் றில்லா ஒருவன் அருட்சோதி 
அப்பனெலாம் வல்லதிரு அம்பலத்தான் - இப்புவியில் 
வந்தான் இரவி வருதற்கு முன்கருணை 
தந்தானென் னுட்கலந்தான் தான்