Vallalar.Net
Vallalar.Net

களிப்புறு

பாடல் எண் :3438
களிப்புறு சுகமாம் உணவினைக் கண்ட 

காலத்தும் உண்டகா லத்தும்
நெளிப்புறு மனத்தோ டஞ்சினேன் எனைத்தான் 

நேர்ந்தபல் சுபங்களில் நேயர்
அளிப்புறு விருந்துண் டமர்கஎன் றழைக்க 

அவர்களுக் கன்பினோ டாங்கே
ஒளிப்புறு வார்த்தை உரைத்தயல் ஒளித்தே 

பயத்தொடும் உற்றனன் எந்தாய்