Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :58
கேளாது போல்இருக் கின்றனை ஏழைஇக் கீழ்நடையில்
வாளா இடர்கொண் டலறிடும் ஓலத்தை மாமருந்தே
தோளா மணிச்சுட ரேதணி காசலத் து ய்ப்பொருளே
நாளாயின் என்செய்கு வேன்இறப் பாய நவைவருமே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.