Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1201
சஞ்சி தந்தரும் காமம்என் றிடும்ஓர் 
சலதி வீழ்ந்ததில் தலைமயக் குற்றே 
அஞ்சி அஞ்சிநான் அலைகின்றேன் என்னை 

அஞ்சல் என்பவர் யாரையும் அறியேன் 
துஞ்சி னால்பின்பு சுகம்பலித் திடுமோ 

துணையி லார்க்கொரு துணைஎன இருப்பீர் 
மஞ்சின் நீள்பொழில் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.