Vallalar.Net
Vallalar.Net

சிவமய

பாடல் எண் :4570
சிவமய மாம்சுத்த ஸோதி - சுத்த 

சித்தாந்த வீட்டில் சிறந்தொளிர் ஸோதி 
உவமையில் லாப்பெருஞ் ஸோதி - என 

துள்ளே நிரம்பி ஒளிர்கின்ற ஸோதி சிவசிவ