Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :3287
செடிமுடிந் தலையும்மனத்தினேன் துன்பச் 

செல்லினால்அரிப்புண்டசிறியேன்
அடிமுடி அறியும் ஆசைசற் றறியேன் 

அறிந்தவர் தங்களை அடையேன்
படிமுடி வழித்துக் கடிகொளும் கடையர்

பணத்திலும் கொடியனேன் வஞ்சக்
கொடிமுடிந் திடுவேன் அம்பலக் கூத்தன் 

குறிப்பினுக் கென்கட வேனே

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.