Vallalar.Net
Vallalar.Net

செத்தாரை

பாடல் எண் :5523
செத்தாரை எல்லாம் திரும்ப எழுப்புதல்இங் 
கெத்தால் முடியுமெனில் எம்மவரே - சித்தாம் 
அருட்பெருஞ் சோதி அதனால் முடியும் 
தெருட்பெருஞ் சத்தியம்ஈ தே