Vallalar.Net

Vallalar Songs

பாடல் எண் :1949
தண்ணமர் மதிபோல் சாந்தந் தழைத்தசத் துவனே போற்றி 
வண்ணமா மணியே போற்றி மணிவண்ணத் தேவா போற்றி 
அண்ணலே எவ்வு ளூரில் அமர்ந்தருள் ஆதி போற்றி 
விண்ணவர் முதல்வா போற்றி வீரரா கவனே போற்றி

Dear sanmarges . You are welcome to register at FREE of cost.