Vallalar.Net
Vallalar.Net

தன்னை

பாடல் எண் :2990
தன்னை யறியாவென்னை யின்ன லுறச்செய்தாயே
தகுமோ - தகுமோ - தகுமோவென் றலறவும் இன்னந்
பாடல் எண் :4543
தன்னை அளித்த மருந்து - என்றும் 

சாகாத நல்வரம் தந்த மருந்து 
பொன்னடி ஈந்த மருந்து - அருட் 

போனகம் தந்த புனித மருந்து  ஞான