Vallalar.Net
Vallalar.Net

தாய

பாடல் எண் :1334
தாய ராதியர் சலிப்புறு கிற்பார் 
தமரும் என்றனைத் தழுவுதல் ஒழிவார் 
நேய ராதியர் நேயம்விட் டகல்வார் 
நின்னை நம்பிஎன் நெஞ்சுவக் கின்றேன் 
தீய ராதியில் தீயன்என் றெனைநின் 
திருவு ளத்திடைச் சேர்த்திடா தொழித்தால் 
ஏயர் கோனுக்கன் றருளும்எம் பெருமான் 
என்செய் கேன்நர கிடைஇடும் போதே