Vallalar.Net
Vallalar.Net

தாயானைத்

பாடல் எண் :3951
தாயானைத் தந்தைஎனக் காயி னானைச் 

சற்குருவு மானானைத் தமியேன் உள்ளே 
மேயானைக் கண்காண விளங்கி னானை 

மெய்ம்மைஎனக் களித்தானை வேதஞ் சொன்ன 
வாயானை வஞ்சம்இலா மனத்தி னானை 

வரங்கொடுக்க வல்லானை மணிமன் றன்றி 
ஏயானைத் துரியநடு விருக்கின் றானை 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே