Vallalar.Net
Vallalar.Net

தேர்ந்தேன்

பாடல் எண் :4702
தேர்ந்தேன் தெளிந்தேன் சிவமே பொருள்எனஉள் 
ஓர்ந்தேன் அருளமுதம் உண்கின்றேன் - சார்ந்தேன்சிற் 
றம்பலத்தில் எல்லாம்வல் லானை அவன்அருளால் 
எம்பலத்தெல் லாம்வலன்ஆ னேன்