Vallalar.Net
Vallalar.Net

தொகையள

பாடல் எண் :3930
தொகையள விவைஎன் றறிவரும் பகுதித் 

தொல்லையின் எல்லையும் அவற்றின் 
வகையொடு விரியும் உளப்பட ஆங்கே 

மன்னிஎங் கணும்இரு பாற்குத் 
தகையுறு முதலா வணங்கடை யாகத் 

தயங்கமற் றதுவது கருவிச் 
சிகையுற உபயம் எனமன்றில் ஆடும் 

என்பரால் திருவடி நிலையே