Vallalar.Net
Vallalar.Net

நஞ்சோ

பாடல் எண் :5169
நஞ்சோ என்றிடு நங்கோ பங்கெட நன்றே தந்தனை நந்தா மந்தண 

நம்பா நெஞ்சில் நிரம்பா நம்பர நம்பா நம்பதி யம்பா தம்பதி 
தஞ்சோ வென்றவர் தஞ்சோ பந்தெறு தந்தா வந்தன நுந்தாள் தந்திடு 

சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ சங்கர