Vallalar.Net
Vallalar.Net

நடவாழ்

பாடல் எண் :1885
நடவாழ் வொற்றி யுடையீர்நீர் 

நாக மணிந்த தழகென்றேன் 
மடவா யதுநீர் நாகமென 

மதியே லயன்மான் மனனடுங்க 
விடவா யுமிழும் படநாகம் 

வேண்டிற்காண்டி யென்றேயென் 
னிடவா யருகே வருகின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ