Vallalar.Net
Vallalar.Net

நந்திப்

பாடல் எண் :1607
நந்திப் பரியார் திருஒற்றி 

நாதர் அயன்மால் நாடுகினும் 
சந்திப் பரியார் என்அருமைத் 

தலைவர் இன்னுஞ் சார்ந்திலரே 
அந்திப் பொழுதோ வந்ததினி 

அந்தோ மதியம் அனல்சொரியும் 
சிந்திப் புடையேன் என்னடிநான் 

செய்வ தொன்றும் தெரிந்திலனே