Vallalar.Net
Vallalar.Net

நான்புனைந்த

பாடல் எண் :4034
நான்புனைந்த சொன்மாலை நன்மாலை என்றருளித் 
தான்புனைந்தான் ஞான சபைத்தலைவன் - தேன்புனைந்த 
சொல்லாள் சிவகாம சுந்தரியைத் தோள்புணர்ந்த 
நல்லான்தன் தாட்கே நயந்து